O projekcie

Projekt Odczytać II Sobór Watykański na nowo jest realizowany w Collegium Intermarium jako projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie opracowania udostępniającego polskiemu badaczowi i czytelnikowi wszystkie elementy źródłowe niezbędne do uchwycenia „litery” wybranych dokumentów Soboru razem z jej „intencją” i „zamysłem”.

Dlaczego?

Sobór Watykański II należy do najważniejszych wydarzeń wieku XX i w ogóle dziejów najnowszych. Wpływając na naukę i praktykę Kościoła katolickiego, przyczynił się do licznych przekształceń katolicyzmu w stosunku do cywilizacji zachodniej, nowoczesności, liberalnych demokracji, innych wyznań chrześcijańskich, Żydów i religii niechrześcijańskich. Począwszy od pontyfikatu Pawła VI wszyscy papieże aż do dzisiaj traktowali Vaticanum II jako fundament i kryterium w określaniu zarówno tożsamości Kościoła, jak i jego obecności w świecie współczesnym. Jan Paweł II widział przy tym konieczność „odczytania Soboru w świetle wcześniejszej Tradycji”, zaś Benedykt XVI upominał się o odczytywanie Vaticanum II zgodnie z „hermeneutyką ciągłości”.

W ciągu dziesięcioleci posoborowych odczytaniu treści dokumentów Soboru poświęcono wiele publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jednak na tle tych licznych publikacji wyjątkowo znikomo wyglądają do dziś opracowania ukazujące dokumenty soborowe w ich pełnym kontekście źródłowym. Bardzo mało uwagi poświęca się precyzyjnemu pokazaniu genezy poszczególnych dokumentów Soboru we wcześniejszych aktach nauczania Kościoła. W jeszcze mniejszym stopniu dbano o ukazanie zależności definitywnej redakcji dokumentów od debaty w auli soborowej. Tak samo niedostateczne jest zaprezentowanie litery tekstów w powiązaniu z oficjalną interpretacją („mens Concilii”) podawaną przez odpowiednie komisje soborowe.

Powyższe stwierdzenia są prawdziwe nawet w odniesieniu do krajów, w których w międzyczasie dopracowano się obszernych komentarzy teologicznych do dokumentów Vaticanum II – gdyż te interpretacje teologiczne nie zostały zwykle uprzedzone przez niezbędne prace przygotowawcze. Niestety w przypadku literatury polskiej ten brak daje o sobie znać w stopniu jeszcze większym.

Niemalże niewykorzystywana jest do dziś dokumentacja udostępniona przez sekretariat Soboru – otwarta dla badaczy w postaci wielotomej serii źródłowej „Acta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II”. Korzystają z niej czasami autorzy monografii poświęconych szczegółowym tematom – lecz bogactwo treści źródłowych nie zostało jak dotąd użyte do należnego naświetlenia poszczególnych dokumentów.

Brak tego rodzaju utrudnia poprawne badanie i odczytanie Vaticanum II. Tym bardziej wydaje się niezbędne skończenie z tym zaniedbaniem.

W jaki sposób?

W ramach naszego przewidziane jest opracowanie wybranych dokumentów Soboru Watykańskiego II, obejmujące następujące elementy:

Opracowanie każdego dokumentu (obejmujące wymienione wyżej elementy) zostanie wydane w osobnym tomie w serii „Vaticanum II wewnątrz Tradycji”, opatrzonym słowem wstępnym eksperta zorientowanego w danej problematyce.

Równolegle z wydaniem papierowym przewidujemy zaprezentowanie tego samego opracowania na stronie internetowej, z wykorzystaniem własnych potencjałów tego medium.

Problematyka każdego opracowanego tomu zostanie podsumowana na osobnym sympozjum naukowym, z udziałem zarówno członków zespołu badawczego, jak i innych zapraszanych ekspertów.

Co?

W ten sposób zostaną opracowane następujące dokumenty Soboru Watykańskiego II:

Konstytucja o Świętej Liturgii "Sacrosanctum Concilium"

z 4 grudnia 1963

Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"

z 21 listopada 1964

Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium"

z 21 listopada 1964

Deklaracja o stosunku do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"

z 28 października 1965

Konstytucja o Objawieniu Bożym "Dei Verbum"

z 18 listopada 1965

Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem"

z 18 listopada 1965

Dekret o działalności misyjnej "Ad gentes"

z 18 listopada 1965

Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"

z 7 grudnia 1965

„Odczytać Sobór Watykański II na nowo” to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, który realizuje Uczelnia Collegium Intermarium na podstawie konkursu w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” (UMOWA Nr NdS-II/SN/0119/2023/01).